Motvirke klimaendringer

I tillegg til økt erosjon og angrep av skadedyr, rapporterer kaffebønder om endringer i nedbørs- og innhøstingsmønstre som skader lokalsamfunnet og reduserer tilgjengelig land som kan dyrkes i kafferegioner rundt om i verden.

Å gjøre noe med klimaendringene er et stort satsingsområde for Starbucks. Vi mener at det nå er på tide å investere mer i løsninger og strategier som tar tak i denne krisen. Tiltakene vi setter i verk gjelder ikke bare miljøbelastningen – de bidrar til å sikre forsyninger av høykvalitetskaffe som kundene forventer av oss i fremtiden.

Målet vårt

Vi har forpliktet oss til å støtte programmer som letter bøndenes tilgang til karbonmarkeder, slik at de kan skaffe seg flere inntekter samtidig som de bidrar til å forhindre avskoging.

Hva vi har gjort

Starbucks har holdt på med innføringen av en klimastrategi fra 2004. Den fokuserer på fornybar energi, energisparing og samarbeid og påvirkningsarbeid. Vi jobber med å få til betydelige reduksjoner i miljøbelastningen gjennom å spare energi og vann, redusere avfallet forårsaket av koppene vi bruker, øke resirkuleringen og innlemme bærekraftig design i butikkene våre. Vi er også forpliktet til å slåss for en progressiv klimapolitikk i samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner.

Starbucks' og CIs kaffekarbonprosjekt

Vi er bekymret for mulige konsekvenser av klimaendringer for kaffedyrkende regioner. For å gjøre noe med dette problemet, har vi inngått et samarbeid med Conservation International om å gjennomføre pilotprosjekter for å forbedre kaffeproduksjonen, bevare og gjenopprette naturlige habitater og undersøke mulighetene for å lette bøndenes tilgang til skogkarbonmarkeder.

I fjor engasjerte vi 29 kaffedyrkende lokalsamfunn i Sumatra, Indonesia, og Chiapas, Mexico – regioner med utpreget følsomt miljø og ulike kaffedyrkingstradisjoner – i pilotprogrammene. Vi arbeider nå for engasjere minst 20 lokalsamfunn til i disse områdene.  

Gjennom det utvidede forholdet vi har til Conservation International driver vi pilotprogrammer med insentiver for skogbevaring som kobler kaffebønder med karbonmarkeder. Etter denne modellen arbeider vi med bønder for å sette i verk tiltak som reduserer utslippene av klimagasser.

Utslipp av drivhusgasser

For å fortsette å spore og kvantifisere miljøbelastningen, har vi gjennomført en opptelling av utslippene våre av drivhusgasser i 2011. Ved hjelp av World Resources Institute/WBCSD Greenhouse Gas Protocol har vi vurdert de største utslippene fra butikkene og brenneriene våre verden over. Fordi mer enn 80 prosent av utslippene av klimagasser kommer fra energi til bruk i butikkene, kontorene og brenneriene, konsentrerer vi innsatsen om energisparing og kjøp av fornybar energi.

Climate Change Article

Starbucks brukte WRI/WBCSD GHG Protocol Corporate Standard til å vurdere utslippene av klimagasser i regnskapsåret 2010. Opptellingen for 2011 viste at utslippene innenfor område 1 (scope 1) og område 2 (scope 2) var 979 963 tonn karbondioksid. Ifølge protokollen omfatter område 1 direkte klimagassutslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av selskapet. For Starbucks inkluderer dette kaffebrennerier, butikker og egeneide kjøretøy og fly. Område 2 inkluderer indirekte utslipp av klimagasser fra produksjon av innkjøpt strøm som forbrukes av selskapet. Den gode nyheten er at i forhold til klimagassutslippet i 2010 på 1 006 954 tonn*, klarte vi å redusere utslippet av klimagasser med 2,7 %. Dette gjenspeiler hvor vellykket energieffektivitetsprogrammet er.

*utslippene for 2010 er justert som følge av korrigerte opplysninger fra leverandører