Forretningsetikk og overholdelse av regler og standarder

Starbucks mener at å drive virksomhet på en etisk måte og å etterstrebe å gjøre de riktige tingene, er avgjørende for at vi skal lykkes.

Forretningsetikk og overholdelse av regler og standarder er et program som støtter Starbucks' forretningsidé og bidrar til å beskytte kulturen vår og renommeet vårt ved å skaffe ressurser som hjelper partnerne å ta etisk riktige avgjørelser på jobb.

Programmet utarbeider og distribuerer materiale som øker bevisstheten, blant annet Retningslinjer for forretningsatferd, legger til rette for opplæring i etikk og overholdelse av juridiske regler og standarder, foretar undersøkelser om sensitive spørsmål som for eksempel mulige interessekonflikter, og gir partnere flere kanaler der de kan uttrykke bekymring. Partnerne oppfordres til å rapportere alle typer problemer eller bekymringer til programmet gjennom en av de tilgjengelige kommunikasjonskanalene.

De fleste rapportene som mottas av Forretningsetikk og overholdelse av regler og standarder, gjelder problemer med forholdet mellom de ansatte. Denne trenden vises også hos andre selskaper – både i detaljhandelen og ellers – der det gis alternative rapporteringskanaler som en del av et omfattende program for etikk og overholdelse av regler og standarder. 

Mer informasjon om Starbucks Forretningsetikk og overholdelse av regler og standarder kan fås ved å sende en e-post til EthicsAndCompliance@Starbucks.com.

Retningslinjer for forretningsatferd

Heftet Retningslinjer for forretningsatferd distribueres til alle partnerne for å hjelpe dem å ta riktige beslutninger på jobb. Retningslinjene er en kort gjennomgang av noen av selskapets forventninger til hvordan vi alle skal utføre virksomheten for Starbucks, i samsvar med forretningsideen og kjerneverdiene.